طرح بهره برداری از سنگ لاشه

tfh1368

طرح بهره برداری از سنگ لاشه

فرايند توليد و روش استخراج :
سنگ لاشه از سنگ هاي ساختماني كه بعنـوان مصـالح سـاختماني درسـاختمان سـازي و
پلسازي و طرحهاي عمراني استفاده مي شود . جهت استخراج ماده معدني با اسـتفاده از
بلدوزر عمليات تسطيح و آماده سازي انجام شده و سپس توده معدني باروش پلكاني و
روباز استخراج مي شود و جهـت اسـتخراج بـا اسـتفا ده از دريـل واگـن و يـا پرفراتـور
عمليات حفاري انجام شده و خرجگذاري چالها با استفاده از ديناميت پودر آنفو و چاشني
الكتريكي صورت مي گيرد .
سپس عمليات آتشباري انجام شده و قطعات خرد شده سنگ توسط لودر جهت حمل به
داخل كاميون بارگيري مي شود.
چالها در حفاري با دريل واگن معمولا" با قطر 64 و يا 76 ميلي متر و عمق 6 يا 12 متـر
و عرض پله 15 الي 25 متر فاصله چالها از يكديگر 1/5 الي 2 متر و از سطح آزاد حـدود
4 متر، بسته به موقعيت و سختي م اده معـدني و نقشـه آتشـباري و نـوع آر ايـش چالهـا
خواهد بود.

ارسال نظر