طرح تاسیس باشگاه ورزشی_پینگ پنگ

tfh1368

طرح تاسیس باشگاه ورزشی_پینگ پنگ

تمایل روزافزون افراد جامعه به روش زندگی مدرن و ماشینی، موجب ایجاد تغییراتی در امور روزمره گشته است. کاهش فعالیتهای فیزیکی از مهمترین این تغییرات است که عامل اصلی در افزایش نرخ ابتلا به بیماریهای گوناگون بالاخص امراض قلبی به شمار می آید. پرداختن به ورزش به منظور جبران این کاهش در فعالیت های روزانه می تواند تضمین کننده حفظ سلامت افراد باشد.
از دیگر سو، با اشتغال بکار در محیط خارج از منزل و قرارگرفتن در محیط های سخت كاري  ایجاب می نماید که آقايان  از ورزشهاي  لازم برای گذراندن فعالیتهای روزمره و حتی دفاع از خود – در موارد مقتضی- برخوردار باشند. انواع ورزش های مفرح تنيس روي ميز متداول در کشور با توجه به این عوامل، مورد توجه این قشر از جامعه واقع گردیده است.
باشگاههای ورزشی در این میان محیط هایی هستند که قادرند ضمن رعایت اصول علمی آموزش ورزش هاي مفرح تنيس روي ميز  در ضمن حفظ شئونات جامعه به این مهم بپرازند. در این راستا احداث چنین واحدهایی توسط آقايان  علاوه بر دارا بودن توجیه اقتصادی مناسب راهی برای نیل به اهداف فوق الاشاره خواهد بود.

 

ارسال نظر