طرح توجیهی آرد سوخاری

tfh1368

طرح توجیهی آرد سوخاری

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح : ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : اﺣﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آرد ﺳﻮﺧﺎري ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات وﻇﺮﻓﻴﺖ : ﻧﺎن و ﺳﻮﺧﺎري ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ 300 ﺗﻦ درﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ : 25 ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻃﺮح (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل) ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻞ ﻃﺮح : 2780 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ : 2300 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش : 300 در آﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ: 3900 ﺳﻮد وﻳﮋه : 811 دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : 35 ﻣﺎه ﻧﺮخ ﺑﺎز دﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : 35% ﻣﻘﺪﻣﻪ : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن وﻛﺸﻮرﻣﺎن ، اﻳﺠﺎد ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ، ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻛﺸﻮر و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺿﺮوري اﺳﺖ .  آرد ﺳﻮﺧﺎري درﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎزل اﺳﺘﻔﺎده داردﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ، ﻳﺎﻛﺎﻻي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻻ ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ وﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ، ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﺮدم واﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎء ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎﻻي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺖ .

ارسال نظر