طرح توجیهی بسته بندی تخم مرغ

tfh1368

طرح توجیهی بسته بندی تخم مرغ

- عنوان شغل : 
بسته بندي تخم مرغ بومی

2- تعريف شغل : 
بسته بندي تخم مرغ هاي توليدي در روستا و عرضه در بسته بندي هاي 6 ، 9 و 12 و ...  عددي (امكان استفاده از بسته بندي هاي کوچکتر و بزرگتر نيز فراهم مي باشد) .
•      ( این شغل صرفا توسط پشتیبانها می تواند انتخاب و ساماندهی شود ) .

3- فهرست توانايي هاي شغلي موردنياز : 
توانايي علمي و عملي در زمينه  جمع آوری تخم مرغ تازه را دارا بوده و با بسته بندي تخم مرغ نيز آشنا باشد.

4- ميزان مهارت مورد نياز ( ماهر – درجه 1 – پيشرفته ) و ( نيمه ماهر – درجه 2 – مقدماتي ) : 
 ماهر
5- آيا اين شغل نيازمند گذران دوره آموزشي مي باشد ؟
بله
6- حداقل مدت دوره آموزشي مورد نياز ( ساعت – سطح ) ؟
يك دوره سه روزه شامل يك روز تئوري و 2 روز عملي
7- حداقل مدرك تحصيلي موردنياز :
دیپلم
8- رشته تحصيلي مرتبط :
-    فارغ التحصیلان هنرستان کشاورزی – کلیه فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های کشاورزی
9- حداقل سابقه كار مرتبط و مورد نياز :
-    ســه مــا ه
10- وضعيت جسماني موردنياز براي انجام شغل  :
-     سالم  
11- حداقل اعتبارات موردنياز براي ايجاد شغل :
حداقل یکصــد  ميليون تومان
12- مواد اوليه و ابزار كار موردنياز شغل  :
تخم مرغ ، سردکن مناسب محل نگهداری تخم مرغ – انبار موقت مناسب - وسايل شستشو و بسته بندي تخم مرغ 

13- حداقل فضاي مورد نياز :
-    100 متر مربع
14- استانها و شهرستانهاي مناسب براي اين شغل :
بيشتر در روستاهايي كه توليد تخم مرغ بومي از رونق مناسبي برخوردار است .

ارسال نظر