طرح توجیهی تولید گل و گیاهان دارویی

tfh1368

طرح توجیهی تولید گل و گیاهان دارویی


طرح توجيهی کشت وپرورش گلها وگياهان داروئی و صنعتی

نكات لازم در بهره برداري گياهان دارويي

تعداد گياهاني كه امر وزه به عنوان گياه دارويي مورد استفاده قـرار مـي گيـرد بـسيار زياد است ولي تنها عده اي از اين گياهان در فا رماكوپه هـا و كتـب دارويـي بـه عنـوان دارويي يا افيسينال قلمداد ميشود و د ر بين اين تعداد تنها گياهاني كه داراي اثر درمـاني
مهم هستند و يا مواد موثر خاصي دارند ب ه علت مصارف زيادي كه دارند به طور انبـوه پرورش داده ميشوند.
پرورش گونه هاي ديگراز اين گياهان كه دارويـي نيـستند، جـون در طـب عـوام مـورد توجه است معمول ميباشد .بهره برداري از گياهان دارويي خودرو و همجنـين پـرورش آنها بايستي متناسب با ميزان احتياجات سالانه يك ناحيه صورت ميگيرد زيرا اگر بـيش از حد مورد نياز بهره برداري يا كشت شـود ، باعـث ميـشود بـه علـت عـدم مـصرف در انبارها باقي بماند و در نتيجه غالب آنها كه حاوي اسانس ميباشد ، خواص درمـاني خـود را به خاطر از دست دادن اسانس از دست مي دهنـد و تنهـا مخـارج بيهودهـاي صـرف
تهيه آنها ميگردد.
 

ارسال نظر