طرح تولید قالب صنعتی

tfh1368

طرح تولید قالب صنعتی

مقدمه :
قالبهاي صنعتي براي توليد اكثر قطعات مورد نياز بوده و اساسا" هيچ رشته صنعتي نمي توان يافت
كه به نوعي وابسته به صنعت قالب سازي نباشد .
شايد به حق بتوان گفت كه رشته طراحي و قالب سازي از اركان صنايع هر كشور ميباشد .
عليرغم وجود كارگاههاي صنعتي در كشور كه در زمينه ساخت و توليد قالب هاي صنعتي فعاليت
دارند . هنوز بازار صنعت داخلي به گسترش و توسعه اين بخش مهم صنعتي نياز فراوان دارد . و
رشد و توسعه اين بخش مي تواند رشد و توسعه را در زمينه هاي كيفي و كمي براي كليه صنايع
كشور به دنبال داشته باشد . 

ارسال نظر