طرح تولید نمک ید دار*

tfh1368

طرح تولید نمک ید دار*

موضوع اصلی کار ، تولید نمک ید دار می باشد ، به دلیل کمبود ید سلامتی انسانها از سالهای دور به مخاطره می افتد مهمترین تأثیر منفی ید عدم رشد طبیعی مغز انسان است . بعضی از عوارض ناشی از کمبود بد وقتی عارض وشند غیر قابل جبران می باشد . اما همه این عوارض به طور کلی با استفاده از یکسری تکنیکها و روشهای افزون ید با مواد مصرفی قابل پیشگیری هستند ف به طوریکه مسئولین بهداشت وسلامتی سازمانهای  بین المللی به طور فزاینده ای تشخیص داده اند که پیشگیری عوارض ناشی از کمبود ید یک هدف قابل حصول می باشد که منابع زیادی برای مدرم جهان دارد. 
همچنین موقعیت کسب و کار در میان رقبا می تواند جایگاه مهمی باشد . و سرمایه گذاری کل طرح می تواند 2654 میلیون ریال و سرمایه گذاری ثابت 200 میلیون ریال وسرمایه در گردش 140 میلیون ریال و در آمد سالیانه که برای آن می توان در نظر گرفت 500/2 میلیون ریال می باشد. 

 

ارسال نظر