طرح تولید کاغذ چاپ لاینر

tfh1368

طرح تولید کاغذ چاپ لاینر

مقدمه:
هر محصول ويژگيها و مشخصات خاصي دارد كه پيش از هرگونه بررسي فني ، مـالي و
اقتصادي طرح ، لازم است اين خصوصيات به درسـتي شـناخته شـوند . شـناخت صـحيح
مشخصات و انـواع مختلـف محصـول ، بـدون ترديـد راهنمـاي مناسـبي جهـت تصـميم
گيريهاي لازم در انتخاب روش و عميات توليد و محاسبات بعدي مورد نياز خواهد بود .
در اين ارتباط يكي از موثرترين روشـها ي قابـل اسـتفاده ، بـه كـارگيري اسـتانداردهاي
مدون ملي و جهاني هر يك از محصولات مي باشد . علاوه بر ايـن جهـت بررسـي بـازار
لازم است تا شماره تعرفه گمركي ( نامگذاري بروكسل ) محصولات نيز مشخص گـردد
تا درباره روند واردات و صادرات محصول و مقررات آن شناخت لازم حاصل شوند .
2-1 تعريف ، ويژگيها و مشخصات فني محصول :
در اين بخش نام و كاربرد ، طبقه بندي ، مشخصات فني ، بسـته بنـدي ، شـماره تعرفـه
گمركي و استانداردهاي محصول مورد بررسي قرار خواهند گرفت . 

ارسال نظر