طرح جمع آوری شیر

tfh1368

طرح جمع آوری شیر

مقـدمه: بررسيهاي باستان شناسي نشان داده اهلي كردن دامهايي مانند گاو و گوسفند و بز يكي از مراحل مهم در تاريخ زندگي و ادامه حيات انسان روي كره خاكي بوده است. اين اتفاق توانست انسان را در مناطقي كه از نظر كشاورزي و دامپروري مناسب بودند ساكن و پايههاي تمدن و زندگي اجتماعي را پي ريزي كند. محققين، اهلي كردن دامها به وسيله انسان را در حدود"600٠" سال قبل تخمين ميزنند و از همان زمان نيز استفاده از شير براي مصارف انساني شروع شده است. بنابر آنچه بيان شد شير اولين ماده غذايي حاصل از نگهداري دام بوده كه وارد چرخه غذايي انسان شده است. امروزه با گذشت ساليان بسيار طولاني، اين فرآورده گوارا جاي بيشتري را در سفره غذايي انسان باز كرده و همچنان مطلوبيت خود را به عنوان يك ماده سالم و مغذي و گوارا حفظ كرده است. شير تنها غذاي نوزادان پستانداران در هنگام تولد ميباشد. تركيبات شير متناسب با ويژگيهاي هر جاندار متفاوت است. شير توليد شده در 7 تا 10 روز اول دوره شيردهي تركيبي متفاوت با بقيه شير توليد شده در اين دوران دارد. اين شير سرشار از تركيبات ايمنيساز (Antibody) بوده و نوزاد دام را در ابتداي زندگي در حاليكه سيستمهاي دفاعي بدنش هنوز فعال نشده در برابر بيماريها مقاوم ميسازد. در بين شير دامهاي مختلف، شير گاو از نظر تركيب به شير انسان نزديكتر است. شير در غدد پستاني پستانداران توليد ميشود. براي توليد هر ليتر شير بايد حدود "80٠" تا "90٠" ليتر خون از غدد پستاني عبور كند. تركيب عموميشير بسيار شبيه خون است، زيرا ماده اوليه براي ساختن شير در بدن، خون ميباشد. شايد به اين دليل شير در بين فرهنگ و آداب و رسوم ملل مختلف جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده است. براي مثال در آ

ارسال نظر