طرح خدمات بالینی در منزل

tfh1368

طرح خدمات بالینی در منزل

مقدمه :
افزايش سطح بهداشت و سلامت شهروند ان اثر مستقيمي بر شاخصهاي اقتصادي جامعه
دارد . چنانچه افراد اجتماع قادر باشند به راحتي به فعاليت اقتصادي اجتمـاعي بپردازنـد
رشد اقتصادي شتاب فزاينده اي را تجربه خواهد كرد . اين امر در بيانيه بهداشت بـراي
همه تا سال 2000 سازمان بهداشت جهاني كه در اجلاس سي ام خـ ود مهمتـرين هـدف
اجتماعي دولتها را رساندن كليه مردم جهان به درجه اي از سلامت كـه بتواننـد از نظـر
اجتماعي اقتصادي داراي زندگي موثري باشند نيز منعكس شده است .
اهتمام دولت به بهبود سطح بهداشت همگـاني عـلاوه بـر سـرمايه گـذاريهاي مـستقيم
دولت در بخش بهداشت ودرمان به شكل انجام حمايت از بخشهاي غير دولتي ودر نظر
گرفتن تسهيلات براي اين بخش نيز انجام ميپذيرد . انجام اين حمايتها معمولا " در ارتقاي
سطح خدمات ارائه شده به بيماران اثر قابل توجهي ميگذارد . از ديگر سـو بـا توجـه بـه
افزايش ظرفيت دانشكده هاي پزشكي كشور در دهـه هـاي 60 و 70 و افـزايش تعـداد
پزشكان جوياي كار جوان ، لـزوم توجـه هـر چـه بيـشتر بـه سـرمايه گـذاري در بخـش
بهداشت و درمان آش كارتر ميگردد، چراكه عليـرغم نيـاز مبرم شـهروندان بـه خـدمات بهداشتي ودرماني تعداد زيادي از فارغ التحصيلان دانشكده هـاي پزشـكي كـشور فاقـد
شغل مرتبط با تخصص خود ميباشد.
اجراي چنين طرحهايي ضمن آنكه كمك شايان به بهبود سطح بهداشـت همگـاني اسـت ،
زمينه مناسب براي اشتغال بـه كـار دانـش آموختگـان علـوم پزشـكي از قبيـل پزشـكان
عمومي و متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي ، علوم آزمايشگاهي پرسـتار، بهيـار و ...
را فراهم مي آورد . ضمن اينكه با توجه به ابنكـه درصـد بـالايي از فـارغ التحـصيلان ايـن
رشته ها خصوصا" پزشكي و پرستاري را بانوان تشكيل ميدهنـد، ايـن طـرح ميتوانـد بـه
وسيله بانوان متخصص نيز به مرحله اجرا در آيد. 

ارسال نظر