طرح سنگ بری سخت بر

tfh1368

طرح سنگ بری سخت بر

مقدمه :
سنگ به قطعاتي گفته مي شود كه از چند كاني تشكيل شده باشند وآنها را از كوه يا
معدن استخراج كنند . سنگها رابه سه دسته ذيل تقسيم مي نمايند
1- سنگهاي آذرين
2- سنگهاي رسوبي
3- سنگهاي دگرگوني
اين طرح جهت برش وصيقل دادن سنگهاي گرانيت و هم خانواده با آن احداث
مي شود سنگ هاي گرانيتي بخاطر وجود كوارتز ، در آنها سختي بالايي وجود دارد
(حدود 7 ) اين نوع سنگ ها جزء سنگ هاي آذرين يا آتشفشاني محسوب مي شوند .
سنگ هاي آذرين از ماگما ياگدازه اي كه از داخل زمين خارج مي شود تشكيل
مي شوند بخاطر سختي بالاي اين نوع سنگ ها برش وصيقل دادن آنها بوسيله 

ارسال نظر