طرح شالیکوبی و حبوبات

tfh1368

طرح شالیکوبی و حبوبات

دستگاه صادر کننده مجوز:وزارت جهاد کشاورزی

نوع تولیدات:برنج و حبوبات

برخی مطالب موجود در  فایل طرح توجیهی حبوبات و شالیکوبی:

_معرفی محصول

_موارد کاربرد

_مواد اولیه مصرفی

دوره بازگشت سرمایه

_نرخ بازدهی

_تاسیسات و تجهیزات

_ماشین آلات و وسایل مورد نیاز

_اشتغالزایی

_هزینه سوخت و انرژی

_مساحت زمین مورد نیاز

_هزینه های ثابت و متغییر

ارسال نظر