طرح کنسرو فرآورده های غیر گوشتی

tfh1368

طرح کنسرو فرآورده های غیر گوشتی

3- ظرفيت توليد : 672800 عدد
4- قيمت فروش واحد : 5000 ريال
5- فروش كل : 3364 ميليون ريال
6- قيمت تمام شده هر واحد توليد : 3320 ريال
7- محاسبه نقطه سربه سر :
درصد نقطه سربه سر=100×{( هزينه متغيرتوليد- فروش)/هزينه ثابت توليد}
 { 596/5 ÷( 3364 - 1272/5)}×100= 28/5%
8- ميزان فروش در نقطه سربه سر :
فروش در نقطه سر به سر={(فروش كل / هزينه متغير)- 1} / هزينه ثابت توليد
 596/5 ÷{1-( 1272/5 ÷ 3364 )}= 959/4
9- سود ناويژه : 3364 -1869 = 1495 = هزينه توليد- فروش كل
10-محاسبه سود ويژه :
سود ناويژه : 1495
كسر مي شود هزينه هاي عملياتي :
حقوق ودستمزد پرسنل اداري ( 347 )
هزينه اداري وفروش (33/5)
هزينه هاي عملياتي (٣٨٠/۵ )

ارسال نظر