غزنویان

tfh1368

غزنویان

دولت غزنوي معروف به دولت آل ناصر یا دولت آل ناصرالدین، یک دولت
فارسی زبان نظامی اسلامی بود . این دولت خاستگاه نژادي و پایگاه ملی
خواست نداشت ، اما در مدت اعتلاء – از اواسط قرن چهارم تا اواسط قرن
پنجم هجري – غالبا" به عنوان مروج و ناشر اسلام در بین کفارهند ،و
مدافع مذهب تسنن در خراسان و نواحی وابسته ، مورد توجه وتایید
خلافت بغداد بود و تا حدي مقبول و حتی محبوب متشرعه اهل سنت در
تمام خراسان و اکثر بلاد فارسی زبان اهل تسنن بود. بنیانگذار این دولت
ناصر الدین سبکتکین بن قرابجکم ، داماد و مملوك البتکین حاجب ،
معروف به سپهسالار ،بود که خود او نیز از غلامان ترك سابق سامانیان
محسوب می شد . البته ، بعدها نسب نامه اي ظاهرا" مجعول ، تبار وي را
به پیروز پسریزد گرد سوم ساسانی رساند .

 

ارسال نظر