فرهنگ سازمانی

akbar

فرهنگ سازمانی

تعریف فرهنگ سازمانی :

فرهنگ سازمانی نظامی از ارزش ها و باورهای مشترک است که تعامل با افراد، ساختار و نظام های سازمان و هنجارهای رفتاری را شکل می دهد.

فرهنگ سازمانی عبارت است از مجموعه ای از ارزشها، باورها، نگرش ها و هنجارهای مشترک که رفتار و انتظارات اعضای سازمان را شکل می دهد و به بیان وسیع تر فرهنگ سازمانی تعیین کننده نوع رفتار کارکنان است و اولویت ها را تعیین می نماید.

عناصر و مولفه های فرهنگ سازمانی :

-1 خطرپذیری: میزانی که کارکنان یک سازمان به خطر پذیری، خلاقیت و تهور ترغیب می شوند.
-2 توجه به جزئیات:حدی که کارکنان بتوانند مسائل را تجزیه و تحلیل کنند.
-3 توجه به افراد: مدیریت به کارکنان اجازه می دهد در تصمیم گیریها مشارکت کنند و میزانی که مدیریت در باره اثرات نتیجه های تصمیم گیری بر افراد توجه می کند.
-4 توجه به نتیجه: مدیریت به نتیجه ها یا ره آوردها توجه دارد، نه به روشها و فرایندهایی که باید برای دستیابی به این نتیجه ها به کار برد.
-5 تشکیل تیم: مدیریت کارها را به گونه ای تنظیم می کند که به وسیله تیم (و نه افراد به تنهایی) انجام شود.
-6 تحول: میزانی که افراد دارای روح جسارت و مخاطره آمیز باشند (نه افراد ساده لوح و بی تفاوت).
-7 ثبات و پایداری: سازمان در فعالیتهای خود به حفظ وضع موجود تاکید دارد و بر رشد توجه ندارد.

.

.

.

.

.

.

ارسال نظر