قدرت و سیاست

akbar

قدرت و سیاست

تعريف قدرت:

  • ظرفیت و توانايی اثرگذاری بر هدفهای سازمان 
  • توانايی تاثیر گذاردن بر جريان امكانات و منابع به سمت يك سلسله اهداف مورد نظر بر خلاف اهداف ديگر می باشد.
  • نیرويی که اگر به کار گرفته می شود خواهد توانست احتمال انجام رفتار خاصی را بالا ببرد و اگر به کار گرفته نشود رفتار به شكل ديگری بروز و به کاربرده می شود.
  • توانايی بالقوه يك فرد و يا يك گروه برای نفوذ در فرد يا گروه ديگر
  • ماکس وبر : احتمال اين که فردی در يك رابطه اجتماعی  در موقعیتی باشد که توانايی انجام دادن کارمورد نظر خود راعلی رغم تمام مخالفتها داشته باشد.
  • قدرت به ظرفیتی اشاره دارد که ( الف ) برای اعمال نفوذ بر رفتار ( ب ) دارد به گونه ای که ( ب ) مطابق با خواسته های ( الف ) عمل کند .

وابستگی ، کلید درك قدرت

  • قدرت تابعی از وابستگی است و برای درك قدرت وابستگی نقش اساسی دارد.
  • اصل کلی: هر قدر وابستگی ب به الف بیشتر باشد الف  قدرت بیشتری بر ب دارد. وابستگی با منابع مختلف عرضه،رابطه معكوس دارد.

عواملی که موجب وابستگی می شود

  • اهمیت منابع: فرد دارای چیزهايی باشد که بر آنها کنترل داشته باشد و ديگران به آنها اهمیت بدهد.مثل حل پديده عدم اطمینان از سوی فرد يا گروهی در سازمان.
  • کمیاب بودن منابع: احساس نیاز فرد، گروه يا سازمان نسبت به چیزی که به حد وفور يافت نشود. مثل اطلاعات مهم

.

.

.

.

.

.

ارسال نظر