لايه اتصال داده ها

tfh1368

لايه اتصال داده ها

روشهای قالب بندی درج فواصل زمانی فوق العاده پر خطا و نامطمئن ارسال طول قاب در ابتدای قاب(بر حسب بايت) با خطا دار شدن شمارنده، کل قابهای بعدی جابجا می شوند. استفاده از کارکترهای خاص برای شروع و پايان ممکن است کارکترهای مرزی، در متن وجود داشته با شند. راه حل استفاده از Character stuffing طول قاب ضريبی از بايت است.

ارسال نظر