لايه انتقال

tfh1368

لايه انتقال

وظایف لایه انتقال
  • از بين بردن نقائص لايه شبکه(افزايش کارايی و اعتماد)
  • مستقل کردن کاربر از لايه شبکه:
  • مديريت ارتباط با طرف مقابل (ارسال Ack)، بسته های از بين رفته، ازدحام و ...
  • ايجاد تسهيلات برنامه نويسی روی شبکه (ارائه توابع کتابخانه ای)
  • آدرس دهی در سطح پردازش(Port Address)
  • خدمات اين لايه ممکن است اتصال گرا يا بدون اتصال باشد.
*وظائف اين لايه فقط در ميزبانها (سيستم عامل فرستنده و گيرنده)  انجام می شود*

ارسال نظر