لايه کاربرد

tfh1368

لايه کاربرد

لايه کاربرد قرار دادهای ديگری لازم است تا کاربران بتوانند از خدمات شبکه استفاده کنند:
  • قرارداد سيستم ترجمه نام  (DNS)
  • HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
  • FTP (File Transfer Protocol)
  • Email (SMTP, IMAP, POP3)
  • Telnet
  • SNMP (Simple Network Management Protocol)
  • امنيت شبکه

ارسال نظر