نرم افزار جامع سیب

tfh1368

نرم افزار جامع سیب

نرم افزار جامع کاشت داشت برداشت سیب دارای مباحث جامع زیر میباشد . مشخصات عمومی سیب ارقام و واریته های سیب مراحل رشد و نمو سیب تکثیر و ازدیاد سیب طراحی و احداث باغ سیب مدیریت باغ سیب بیماری های سیب آفات سیب برداشت سیب پس از برداشت سیب تصویری از محیط نرم افزار مذکور سیب

ارسال نظر