نرم افزار جامع مرکبات

tfh1368

نرم افزار جامع مرکبات

نرم افزار جامع مرکبات به منظور ترویج کشت مرکبات تهیه گردیده است و دار ای مبا حث زیر میباشد : مشخصات عمومی ارقام مرکبات  آماده سازی زمین و کاشت  آبیاری  کود ها و تغذیه  هرس   آفات مرکبات  بیماری های  مدیریت علفهای هرز  برداشت  پس از برداشت   مرکبات    

ارسال نظر