نقشه کشی صنعتی 2

akbar

نقشه کشی صنعتی 2

یادآوري اصول اولیه نقشه کشی
انواع نقشه هاي صنعتی
..... - -1 نقشه مکانیکی 2- نقشه تاسیساتی 3- نقشه ساختمانی 4
انواع نقشه هاي مکانیکی:
-1 نقشه اسکچ یا پیش ترسیم 2- نقشه مجسم یا سه بعدي 3- نقشه اجرا یا جزء یا ساخت 4- نقشه مرکب یا مونتاژ یا سوار شده
نقشه اجراي یک قطعه به منظور ساخت و تهیه قطعه رسم میشود و باید حاوي نکات زیر باشد:
-1 هر نقشه اجرا به تنهایی در یک کاغذ استاندارد رسم میشود و هر کاغذ فقط نماهاي یک قطعه را نشان میدهد.
-2 تعداد و نوع تصاویر باید مناسب ، لازم و کافی باشد. براي برخی از قطعات دوار یک نما کافی است.
-3 اندازه نویسی کامل و درست طبق اصول اندازه نویسی انجام شود.
-4 جدول نقشه اجرا در گوشه پایین سمت راست کاغذ رسم شود و اطلاعات لازم در آن درج گردد.
-5 تمام نماها با یک مقیاس استاندارد رسم شود. بدیهی است اندازه هاي واقعی در نقشه نوشته میشود و اندازه ها مستقل از مقیاس است. در صورت لزوم قسمت
هایی از نقشه با دایره نازك مشخص شده و با مقیاس بزرگتر در بیرون از نما رسم میگردد. مقیاس هاي استاندارد عبارتند از:
…….  1:10        1:5          1:2.5         1:1            2:1           5:1          10:1 ....
-6 انتخاب نماي جلو با عوامل زیر صورت میگیرد:
1-6 روش ساخت قطعه از دید سازنده
2-6 برحسب ترتیب سوار شدن روي دستگاه از دید اپراتور دستگاه
3-6 برحسب بهترین و ساده ترین نما از قطعه
-7 کارهاي اضافی با خط نقطه ضخیم و توضیحات در نقشه اعمال میشود.
.
.
.
.
.
.

ارسال نظر