نقش مواد معدنی مغذی در تحمل گیاهان به تنش های محیطی

akbar

نقش مواد معدنی مغذی در تحمل گیاهان به تنش های محیطی

محصولات اغلب در معرض تنش گوناگون محیطی مثل خشکی، اسیدیته  خاک، شوری، دماهای شدید قرار می گیرند که شدیداً حاصلخیزی خاک و تولید محصول را تحت تاثیر قرار می دهند. سهم تنش محیطی در کاهش جهانی تولید محصول درحال افزایش است. بقا و باروری محصولاتی که در معرض تنش های محیطی قرار می گیرند وابسته به توانایی آنها در توسعه ی مکانیسم های سازگاری واجتناب یا مقاومت به تنش است.

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد میزان مواد معدنی غذایی تاثیر زیادی در سازگاری گیاهان به شرایط گوناگون محیطی دارد.

تنش نور زیاد و فتواکسیداسیون :

خسارت فتواکسیداتیو ایجاد رادیکال های آزاد اکسیژن در کلروپلاست وابسته به نور است.

کمبود مواد غذایی اگر با خسارت فتواکسیداتیوهمراه شود میتواند پتانسیل خسارت را بالا برده مخصوصاً هنگامی که گیاهان در معرض همزمان تنشهای محیطی قرار گیرند.

نیتروژن :

استفاده از کودهای شیمیایی باید در رابطه با شدت نور تنظیم گردد زمانی که شدت نور پایین است استفاده از کودهای ازته بی فایده و گاهی برای گیاه مضر می باشد. در حالیکه در شدت نور زیاد افزایش دفعات استفاده از کودهای  ازته  برای ادامه ی ساخت اسیدهای آمینه در حد اپتیمم ضروری است.

.

.

.

.

.

ارسال نظر