هرس درختان میوه هسته دار

akbar

هرس درختان میوه هسته دار

شامل :

مقدمه
فواید هرس درختان میوه
تقسیم بندی تاج درختان از نظر تولید میوه
زمان مناسب هرس
ابزار و وسایل مورد نیاز هرس
و....

ارسال نظر