پاورپوینت آموزش مدارهای الکتریکی

tfh1368

پاورپوینت آموزش مدارهای الکتریکی

پاورپوینت آموزش مدارهای الکتریکی

شامل:

معرفي عناصرالکتريکي و روابط آنها
مدارهاي معادل نورتن و تونن
قوانين جريان و ولتاژ کيرشهف
روشهاي ولتاژ-گره و جريان-خانه
مدارهاي مرتبه اول
مدارهاي مرتبه دوم

ارسال نظر