پاورپوینت حقوق مدنی 4 ابافت

tfh1368

پاورپوینت حقوق مدنی 4 ابافت

مفهوم واقعه حقوقی انواع وقایع حقوقی انواع خسارت مسوولیت مدنی بدون ورود خسارت زمان و چگونگی تخمین خسارت تقسیم بندی اعمال بدون مجوز قانونی رضایت زیان دیده تعریف دفاع مشروع   تعریف اضطرار مسوولیت مبتنی بر خطر نقش تقصیر در مسوولیت مدنی لزوم تقصیر در مسوولیت مدنی تقسیم بندی تقصیر مفهوم عمد نظریه نمایندگی نظریه قصد مسامحه یا بی احتیاطی اهلیت در تشخیص تقصیر سن تمیز غفلت قابل اغماض تجاوز از حقوق محدودیتهای حقوق شخصی حقوق شخصی از سه جهت محدود میشود محدودیتهای قانونی محدودیتهای حقوق شخصی مورد نیاز عمومی محدودیتهای قضایی اعمال زیان آور

ارسال نظر