پرورش قارچ صدفی در منزل

akbar

پرورش قارچ صدفی در منزل

محاسن تولید قارچ صدفی نسبت به بقیه قارچ های خوراکی به خصوص قارچ تکمه ای :
1- تحمل طیف دمایی بیشتر و عدم نیاز به شوک دمایی
2- عدم نیاز به فرایند کمپوست سازی و تونل و تونل پاستوریزه
3- امکان تولید دائمی محصول درون یک سالن
4- سرعت رشد بالا
5- امکان استفاده از بستر قارچ بعد از برداشت به عنوان غذایی مقوی برای دام
و...

ارسال نظر