پرورش کرم ابریشم

akbar

پرورش کرم ابریشم

مراحل پرورش کرم ابریشم:

تفریخ : خروج كرم از تخم را تفريخ گویند .هدف از تفريخ تخم نوغان فقط بيرون آمدن كرم ابريشم از تخمم نوغان به هر شکل نمي باشد ،بلکه هدف ايجاد شرايط مناسبی است که  به وسیله آن تقريیاً همه كرم ها به طور همزمان , یکنواخت و با قدرت کافی از تخم ها خارج گردند و زمان مناسب این کار حدود 12 تا 13 روز از زمان خروج از تخم نوغان از سرد خانه می باشد . رنگ تخم ها در ابتدا آبی شن است که درست قبل از خارج شدن کرم ها از تخم تیره رنگ می شوند . 

شرايط منایب به صورت زیر است :

-1 رطوبت (نمناکی)

رطوبت در 6روز اول تفريخ بايد 75% ثابت و مابقی روزها تا زمان تفریخ 85% تنظیم گردد .

-2 حرارت (گرما)

گرمای مورد نیاز برای تفریخ در 3 روز اول مطابق دمای معمول اتاق 15 درجه و از روز سوم به بعد تا زمان بیرون آمدن کرم ها دما باید 24-25 درجه باید ثابت نگه داشته شود .

 -3 نور (روشنایی)

.

.

.

.

ارسال نظر