کاشت داشت و برداشت خیار گلخانه ای

tfh1368

کاشت داشت و برداشت خیار گلخانه ای

کاشت داشت و برداشت خیار گلخانه ای ، به همراه کود دهی بیماری ها و روشهای کنترل بیماری

گياه شناسي
خيار گياهي با نام علمي Cucumis sativus از خانواده Cucurbitacae ميباشد. به احتمال قوي اين
محصول بومي آسيا و افريقاست و در حدود هزاران سال است كشت ميشود. خيار در مقابل سرما حساس و
5 باشد ميوهها بحدكافي تشكيل نميشوند و يا اينكه اختلالات C طالب گرماست. چنانچه دماي شب پائينتر از °
12 C و براي رشد و نمو بالاي ° C فيزيولوژيكي در آنها ظاهر ميگردد. حداقل دما براي جوانه زدن بذر خيار °
17 به بالا باز ميشوند. عمل لقاح در دماي 15 C به بالا و گردهها در دماي ° 10 C ميباشد. گلها ابتدا در دماي °
26 تا 29 درجه سانتيگراد انجام ميگيرد. زمان متوسط جوانهزني بذر در شرايط ايده ال 3 تا 4 روز و طول
دوره رشد تا ميوهدهي پس از نشاء در حدود 35 تا 50 روز است. همچنين تراكم استاندارد و مناسب كشت در
مترمربع براي كشت زمستانه 2/2 در مترمربع و براي كشت بهاره 1/7 در مترمربع ميباشد. از 8 هزار

ارسال نظر