کتاب اصول مخازن شکافدار_ انتشارات ELSEVIER

508

کتاب اصول مخازن شکافدار_ انتشارات ELSEVIER

کتاب اصول مهندسی مخازن شکافدار

نوشته Van Golf

قابل استفاده برای دانشجویان مهندسی نفت

رفرنس اصلی درس مخازن شکافدار

Fracture reservoir

ارسال نظر