کتاب اصول مهندسی مخازن طارق احمد

508

کتاب اصول مهندسی مخازن طارق احمد

کتاب اصول مهندسی مخازن

نوشته طارق احمد- مک کین

Tarek Ahmed     Paul D. McKinney

اصلی ترین رفرنس مهندسی مخزن در جهان

قابل استفاده برای دانشجویان و مهندسین نفت

ارسال نظر