کتاب کنترل فوران در میادین دریایی_ BLOW OUT IN THE GULF

508

کتاب کنترل فوران در میادین دریایی_ BLOW OUT IN THE GULF

کتاب کنترل فوران در خلیج

BLOW OUT IN THE GULF

بر اساس تجربه میدانی شرکت بریتیش پترولیوم BP درمیدان درمیادین دریایی

نوشته : William R. Freudenburg and Robert Gramling

جدیدترین چاپ حاضر

قابل استفاده برای دانشجویان مهندسی نفت در تمامی مقاطع

ارسال نظر