کشت سورگوم

akbar

کشت سورگوم

ارقامي كه از سوي وزارت جهادكشاورزي براي سورگوم ع علوفه  اي معرفی شده شامل 1- رقرم اسپیدفید
2-رقم شوگرگريز 3-رقم جامبو مي باشد .  
اين هيبريدها با توجه به عملكرد مناسبي كه دارند نقش بسزائي در توليد و تأمين علوفه كشور ايفاء مي كنند و
به علت رشد مجدد در مناطق مختلف چين هاي متعددی برداشت مي شود. بطوريكه در منراطق سردسرير تر 3
چين، مناطق معتدل 4  چين و مناطق گرم تا 6 چين برداشت مي شود. از ميان سه رقم ياد شده رقم شوگرگريز
، براي مناطق گرم و خشك و معتدل توصيه مي شود ولي دو رقم جامبو و اسپیدفيد براي مناطق گرم خشك
معتدل، مرطوب و مناطق سرد قابل توصيه است.
.
.
.
.
.

ارسال نظر