کنترل بیولوژیکی آفات خیار گلخانه ای

akbar

کنترل بیولوژیکی آفات خیار گلخانه ای

دو روش بیولوژیکی برای کنترل مگس سفید که در زیر تشریح شده است می توانند همزمان با هم به کار برده شود : Encarsia : Encarsia formosa  زنبور پارازیتوئید ی به طول 1 میلی متر است که مگس سفید را در مراحل نا بالغ مورد حمله قرار می دهد .  با توسعه این زنبورها ، مگس های سفید گلخانه تدریجا سیاه رنگ می شوند .  مگس های سفید پارازیته شده سیب زمینی شیرین به رنگ قهوه ای مایل به زرد می شوند . اگر سابقه ی مشکلات مگس سفید وجود دارد، بهترین نتایج زمانی به دست می آید که قبل از اینکه مگس های سفید در کارتهای تله مشاهده شوند زنبورهای Encarsia به عنوان بازدارنده در تعداد پایین وارد عمل شوند. این کار معمولا بطور هفتگی ادامه می یابد تا زمانیکه 80 درصد از شفیره های مگس سفید پارازیته شوند. درنواحی گرم یا مناطقی که گلخانه های زیادی مشکل هجوم مگس های سفید را دارند ، مگس های سفید می توانند بر روی گیاهان خارج از گلخانه نیز نقل مکان کنند. این موضوع سبب می شود کنترل مگس های سفید بسیار سخت شود و بطور مداوم به گیاهان زراعی هجوم آورند. Encarsia در آب و هوای سرد و هوای ابری کمتر موثر هستند ، بنابراین جمعیت مگسهای سفید باید به دقت کنترل شوند. Delphastus : Delphastus catalinae دارای این مشخصات فیزیکی است : کوچک (بطول1.4 میلی متر)- سیاه رنگ و پینه دوز. هم در حالت بلوغ و هم در حالت کرمی شکل ازتخم های مگس سفیدو یا ازمگس سفیدبالغ تغذیه می کند. Delphastus به صورت بالغ فروخته می شود و باید به محض اینکه مگس سفید نمایان شد بکار برده شوند.

Release Biological Controls Both biological controls for whiteflies described below can be used together. Encarsia: Encarsia formosa is a tiny, 1 mm (1/20 inch) long, wasp that parasitizes immature stages of whitefly. It is sold as loose parasitized scales or scales glued to cards, from which the adult wasps emerge. As the wasp develops inside, greenhouse whitefly scales gradually turn black; parasitized sweet potato whitefly scales turn a tan colour. If there is a history of whitefly problems best results are achieved when Encarsia are introduced preventively, at low rates, before whiteflies are found on monitoring traps. Releases continue, usually weekly and are maintained until 80% of whitefly pupae appear parasitized. In warm regions or areas where a large number of greenhouses have whitefly infestations, the whiteflies may move onto outdoor plants. This makes them more difficult to control as whiteflies continually re-infest the crop plants. Encarsia are less effective during cool weather and overcast periods, therefore whitefly populations must be monitored closely. Delphastus: Delphastus catalinae is a small, black, 1.4 mm (1/15 inch) long, lady beetle. Both adults and larvae feed on whitefly eggs and immature stages. Delphastus is sold as adults and should be applied as soon as whitefly are detected. Delphastus works well with Encarsia because it avoids feeding on parasitized whitefly scale

ارسال نظر