کنترل بیولوژیک آفات گلخانه خیار

akbar

کنترل بیولوژیک آفات گلخانه خیار

 Delphastus catalinae  دارای این مشخصات فیزیکی است : کوچک (بطول1.4 میلی متر)- سیاه رنگ و پینه دوز. هم در حالت بلوغ و هم در حالت کرمی شکل ازتخم های مگس سفیدو یا ازمگس سفیدبالغ تغذیه می کند. Delphastus به صورت بالغ فروخته می شود و باید به محض اینکه مگس سفید نمایان شد بکار برده شوند.    

Delphastus catalinae is a small, black, 1.4 mm (1/15 inch)

long, lady beetle. Both adults and larvae feed on whitefly

eggs and immature stages. Delphastus is sold as adults

and should be applied as soon as whitefly are detected.

دانلود رایگان

ارسال نظر