گوجه فرنگی و معرفی ارقام آن

akbar

گوجه فرنگی و معرفی ارقام آن

ارقام مختلف گوجه فرنگی ازنظر طول دوره رسیدن  ،  مقاومت به آفات وبیماری ها  ، مقاومت به تنش های محیطی ، تولید در واحد سطح ، سازگاری به شرایط محیط کشت ( فضای آزاد یاگلخانه ) ، خصوصیات ظاهری نظیررنگ ، اندازه  ، شکل ، وزن ،بافت و... باهم فرق دارند . ازجمله عواملی که درانتخاب رقم نقش دارند می توان روش کاشت ،طول فصل رشد ،تراکم بوته درواحدسطح (هکتار)،بافت وحاصلخیزی خاک ،وهدف تولیدرانام برد.  

ارسال نظر