طرح تاسیس آموزشگاه هنر خوشنویسی

tfh1368

 طرح تاسیس آموزشگاه هنر خوشنویسی

ایجاد آموزشگاه خوشنویسی :
برای چنین آموزشگاهی مسلما نیاز به تعلیم ومهارت در زمینه ی چنین هنری می باشد که باید در زمینه ی ممتاز چنین مهارتی را کسب کرد و مدارک لازم در چنین زمینه ای را بدست آورد. 
اهداف طرح : آموزش تعلیم چنین هنری که از دیر باز درایران چنین هنری وجود داشته و ایران مهد هنر خوشنویسی است و ز بانزد عام وخاص جهانیان بوده و توصیف کسب و کار تأسیس چنین آموزشگاهی نیاز چندان به فضای گسترده و هنر آموز ندارد , حداقل 3 مدرس درامر تعلیم خوشنویسی فضای کافی محدود به یک اطاق باشد و به اضافه لوازم کار در مورد این زمینه که لوازم کار چندان نمی خواهد . ( و میز وصندلی وقلم و کاغذ ) 

 

 

ارسال نظر