مديريت تلفيقی آفات (IPM)

akbar

 مديريت تلفيقی آفات (IPM)

مقدمه :

 مديريت تلفيقي آفات (IPM) چيست؟

 آفت چيست ؟

 علل طغيان آفات :  

سابقه كنترل آفات :  

مشكلات كاربرد سموم :

تاريخچه طرح موضوع IPM  :  

سابقه مديريت تلفيقي در ايران :  

تفاوت مديريت تلفيقي آفات با كنترل تلفيقي آفات :  

در رابطه با  آفت چه مطالعاتي بايد صورت گيرد؟  

مباني مطالعاتي يك پروژه IPM :

 ساير مديريت ها

 منابع

 

مقدمه

در اواخر قرن بيستم، با گسترش علم اكولوژي ، شيمي و ..... سعي شد سمومي توليد گردد كه به طور اختصاصي بتواند آفت مورد نظر را كنترل كرده و به حشرات مفيد و طبيعت خسارت كمتري وارد آورد و در عين حال با مطالعه دقيق تر اكوسيستم و سيكل زندگي حشرات و ساير مطالعات، شيوه جامع نوين كنترل آفات ابداع گرديد كه به آن كنترل تلفيقي آفات گفته شده و سپس نام آن به مديريت تلفيقي آفات   IPM (Integrated Pest Management)   اصلاح گرديد.

مديريت تلفيقي آفات (IPM) چيست؟ 

- مديريت تلفيقي آفات روشي است كه با در نظر گرفتن مسائل زيست محيطي و ديناميسم جمعيت گونه هاي موجود، از تكنيك هاي مختلف كنترل استفاده كرده تا تراكم جمعيت آفات يك اكوسيستم در زير آستانه اقتصادي قرار گيرد.

 در اين روش براي كنترل يك آفت، از چند روش كنترل نظير:   شيميايي ، بيولو‍‍‍‍‍‍ژيكي ، زراعي و .... به طور توام استفاده شده وتاكيد به اين است كه با به كار گيري تمام روشهاي ممكن سازگار با يكديگر بتوان جمعيت آفت را در يك برنامه واحد، كنترل و از زیان اقتصادي آن جلو گيري نمود تا عوارض ناشي از اين عمل به حداقل برسد.

.

.

.

.

.

.

ارسال نظر