بیماریهای مهم گلخانه ای

akbar

بیماریهای مهم گلخانه ای

مهم ترين چالش هاي مديريت توليد و حفاظت محصولات گلخانه اي عبارت اند از : ساختار نامناسب سازه گلخانه ها مصرف بي رويه سموم آفت كش عدم كاربرد روش ها ي غير شيميايي و كنترل بيولوژيك عدم آشنايي توليد كنندگان با روش هاي نوين توليد گلخانه اي كمبود و عدم استمرار آموزش توليد كنندگان ناهماهنگي در مديريت توليد و حفاظت محصولات گلخانه اي  

ارسال نظر