نتیجه جستجوی کلمه

  1. شامل :مقدمه ..حفظ نباتاتصنایع غذاییعلوم دامیآب و آبیاریکشاورزی دقیقزراعت و باغبانی....
  2. یادآوري اصول اولیه نقشه کشیانواع نقشه هاي صنعتی..... - -1 نقشه مکانیکی 2- نقشه تاسیساتی 3- نقشه ساختمانی 4انواع نقشه
  3. معرفی تصویری انواع نژاد گاو.....
  4. اندازه گیری روغن در بذربرای اندازه گیری روغن در بذر از روش وزنی استفاده شد . در این روش یک
  5. محاسن تولید قارچ صدفی نسبت به بقیه قارچ های خوراکی به خصوص قارچ تکمه ای :1- تحمل طیف دمایی بیشتر
  6. ارقامي كه از سوي وزارت جهادكشاورزي براي سورگوم ع علوفه  اي معرفی شده شامل 1- رقرم اسپیدفید2-رقم شوگرگريز 3-رقم جامبو
  7. فهرست مقدمه  ويژگيهاي فيزيولوژيك بادام  نياز آبي درخت بادام آب قابل استفاده براي درخت بادام مديريت ويژه باغها در شرايط ديم