نتیجه جستجوی کلمه آفات و بیماریهای مهم خیار

  1. هرس اولیه در بوته خیار تا زمانی که ارتفاع گیاه به ۳۰ سانتی متر نرسیده هیچگونه هرسی را انجام نمی دهیم