نتیجه جستجوی کلمه انتقال نشاء به زمین اصلی

  1. هرس اولیه در بوته خیار تا زمانی که ارتفاع گیاه به ۳۰ سانتی متر نرسیده هیچگونه هرسی را انجام نمی دهیم