نتیجه جستجوی کلمه انگور

  1. شامل : معرفی بیماری روش های کنترل توصیه ها . . . .  
  2. فرآیندهایی که منجر به حفاظت نوری برگهای انگوردر مقابل دمای پایین میشود : دردماهای پایین زیر 15 درجه، نسبت فتوسنتزی جذب
  3. این که در چه زمان و کجا انسان برای اولین بار اقدام به کاشت انگور کرد ، پرسشی است که