نتیجه جستجوی کلمه خیار گلخانه ای

  1. کاشت داشت و برداشت خیار گلخانه ای ، به همراه کود دهی بیماری ها و روشهای کنترل بیماری گياه شناسي خيار گياهي
  2. به طور کلی کشت بدون خاک از دو سیستم پیروی می کند : 1- سیستم باز : محلول غذایی مجدد استفاده
  3. هرس بوته هاي خيار حذف شاخه هاي اضافه به بوته اجازه رشد طولي و توليد ميوه هرچه نزديكتر به ساقه اصلي
  4. هرس اولیه در بوته خیار تا زمانی که ارتفاع گیاه به ۳۰ سانتی متر نرسیده هیچگونه هرسی را انجام نمی دهیم
  5. دو روش بیولوژیکی برای کنترل مگس سفید که در زیر تشریح شده است می توانند همزمان با هم به کار
  6. نکات مهم در پیشگیری از امراض و آفات : 1 - رعایت بهداشت در گلخانه برای جلوگیری از سرایت بیماری ها بسیار