نتیجه جستجوی کلمه زراعت

  1. شامل :مقدمه ..حفظ نباتاتصنایع غذاییعلوم دامیآب و آبیاریکشاورزی دقیقزراعت و باغبانی....
  2. شامل : - زراعت کنجد - خاک - تاریخ کاشت - میزان کود مصرفی - آبیاری - میزان بذر , تراکم بوته و فاصله کشت - مبارزه
  3. مقدمه: بهره برداري بي رويه و غيرعامي از منابع طبيعي و فقدان تعادل بين ظرفيت مراتع كشور و ميزان استفاده از
  4. با اجرای این طرح امکان تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز جهتد تعلیف احشام فراهم آمده و زمینه افزایش تولید
  5. دانه هاي روغني از محصولات با ارزش بخش كشاورزي به شمار م يروند. دانه هاي روغني به عنوان گياهان صنعتي،
  6. انواع کود شیمیایی کودهای ازت: ازت به صورتهای نیترات ،یون آمونیم و اوره قابل جذب گیاه است. فرم اصلی ازت در خاک
  7. به طور کلی کشت بدون خاک از دو سیستم پیروی می کند : 1- سیستم باز : محلول غذایی مجدد استفاده