نتیجه جستجوی کلمه شرایط و مجازات زنا

  1. مقدمه براي‌ اين‌ بزه‌ اشكال‌ گوناگوني‌ در حقوق‌ اسلامي‌ ذكر شده‌ كه‌ عبارتنداز: زناي‌ زني‌ با كودك‌ زناي‌ مردي‌ با كودك‌ يابا ديوانه‌ زناي‌