نتیجه جستجوی کلمه عناصر غذايي در رشد و نمو خيار گلخانه اي

  1. هرس اولیه در بوته خیار تا زمانی که ارتفاع گیاه به ۳۰ سانتی متر نرسیده هیچگونه هرسی را انجام نمی دهیم