نتیجه جستجوی کلمه كنترل بیولوژیكی گیاهان هرز به وسیله حشرات

  1. نخستین منظورازكنترل بیولوژیكی كاهش آلودگی گیاهان هرزدرسطحی غیراقتصادی است.این منظور بابكارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان