نتیجه جستجوی کلمه مشخصات گیاه شناسی خیار گلخانه ای

  1. هرس اولیه در بوته خیار تا زمانی که ارتفاع گیاه به ۳۰ سانتی متر نرسیده هیچگونه هرسی را انجام نمی دهیم