نتیجه جستجوی کلمه نقشه برداری عمومي

  1. پيشگفتار از آنجا كه از ابتداي آفرينش، بشر همواره كنجكاو به شناخت محيط پيرامون و گسترش قلمروي خود بوده است، دانستن موقعيت